Byggnadsstilar

Hem
Tillbaka

Denna sida uppdaterades
2005-02-25

Det är många som skrivit om byggnadstradition i Bohusläns. På denna sida skall vi begränsa oss till den del av bebyggelsen som omfattas av snickarglädjen

För att i fortsättningen lättare kunna beskriva olika hustyper har vi satt namn på dem. Vi har gjort det enkelt för oss och gått efter storlek på husen. Förenklat så blev det då tre olika hustyper Vi kallar dem med våra egendöpta namn: Fiskarhuset, Skepparhuset och Köpmanshuset. I dessa namn har vi inget belägg för vad den som byggde eller lät bygga eller bodde i huset hade för yrke.

Fiskarhusen

Detta är den vanligaste hustypen i fiskelägenas gamla bebyggelse. De byggdes som enkel eller dubbelhus.

Enkelhuset är ett hus med ett rum och kammare och förstuga. Den äldsta typen av enkelhus har ingång ifrån gaveln. I de fall man byggt på en våning så har man fått det typiska bohuslänska enkelhuset med ett utanpåliggande trapphus.

Dubbelhuset är ett fyrarumshus. I många fall har huset två par fönster på långsidan.

För att öka boytan i framförallt enkelhuset byggde man en sidtäcka. Sidtäckan är en tillbyggnad där man utnyttjat och förlängt befintligt tak på husets långsida och fått ett litet rum. Fönstret innanför sidtäckan har huggits upp så att man kunde sätta in en kammardörr.

Husgrunden är av huggen granit, en rejäl stengrund, som i enstaka fall kan innehålla en källare med ståhöjd om tomtnivån så medgav.

Väggarna är ofta klädda med stående lockpanel där locklisten är profilerad. I de fall det finns en andra våning (halvplan) är ofta trapphuset utanpåliggande.

Fönstren är spröjsade (kors eller sexrutors). Fönsterornamentiken med konsoler och omfattningar är vanlig.

Mindre glasverandor med spröjsade enkelglas och glasade dörrar förekommer. Vindskivor och takfot har ornamentik. Husen är målade i ljusa färger.

Skepparhusen

Dessa hus är större och friliggande med en för fiskarsamhället väl tilltagen tomt. Husen är stora, oftast i ett och ett halvt plan. Grunden är även i dessa fall av huggen granit och ofta med någon form av källare.

Övervåningen har i allmänhet frontespis med gavelornamentik. Gavlarna har ofta parfönster och ibland med ett par snedfönster vid gavelns ytterkanter. Gavlar och långsidor har ofta en profilering på de synliga delarna av bärande takkonstruktioner.

En mycket vanligt förekommande utsmyckning av skepparhusen är den enkelglasade verandan med fönsterkarmar och spröjs i en mångfald former. Skepparhusen har snickarglädje och färgsättning i övrigt som fiskarstugorna.

Köpmanshusen

Husen ligger i allmänhet mycket nära hamnen. De är i två eller tre plan. Bottenvåningen har ofta haft någon form av kontor eller handelslokal. Husen ligger nästan alltid parallellt med gatan.

I många fall har husen frontespis som övergår till glasverandor i våningarna under.

Fönstren i verandorna är enkelglasade och har ofta små rutor, ibland med färgat glas, som inramar större rutor. Husen har ibland fått “dekorräcken” utanför verandapanelen. Våningsplanen är vanligtvis markerade med dekorativa vattenbrädor.

Ingången har ofta pardörrar med ett flertal speglar. Inramningen runt entrén är ofta utbyggd och med ornamentmönster i form av cirklar, romber eller romboider placerade i speglar. Entrékrönen är rektangulära och kraftigt markerade med konsoler och listdekorationer. Dörrfoder och inramning har ofta färgsättning som avviker mot husets. Köpmanshusens färg och snickarglädje är i övrigt i ljusa kulörer som fiskarhusen.

Historia Samhällen Bebyggelsen Byggnadsstilar Färgsättning